Mata Pelajaran Asas Sains Komputer Memupuk Kemahiran ICT Murid

Bermula sesi pembelajaran Tahun 2017, Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan mata pelajaran baru Asas Sains Komputer sebagai mata pelajaran pilihan bagi murid-murid Tingkatan 1. St.John's Institution tidak ketinggalan menawarkan ASK mata pelajaran baru  ini kepada murid-murid sebagai pilihan (mata pelajaran elektif) dengan menyediakan 2 kelas Tingkatan 1 yang mempunyak pakej tersebut.  

     Kurikulum ASK menengah rendah memberi fokus ke arah menyediakan murid yang berfikiran komputasional. Kerangka kurikulum ASK dibina berasaskan kesepaduan unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai melalui empat (4) Bidang Pembelajaran yang digubal iaitu Konsep Asas Pemikiran Komputasional, Perwakilan Data, Algoritma dan Kod Arahan. Bidang (Kurikulum Standard Sekolah Menengah-Asas Sains Komputer) 

Pembelajaran ini menghasilkan murid berfikiran komputasional yang mampu menyelesaikan masalah, mereka bentuk sistem serta memahami tingkah laku manusia yang merupakan prinsip asas sains komputer seperti yang diterangkan pada Rajah 2. Pemikiran komputasional ialah kebolehan untuk memahami dan mengaplikasi prinsip asas sains komputer. Melalui pemikiran komputasional, kaedah penyelesaian masalah diterjemah dalam bentuk yang boleh dilaksanakan dengan berkesan menggunakan penyelesaian berteraskan komputer. 

Kelebihan Di St.John's Institution adalah dari segi kepakaran guru-guru yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang ICT serta kelengkapan makmal komputer yang terbaik sebagai sokongan pengajaran dan pembelajaran. Pihak sekolah menggalakkan  murid=murid  yang berkelayakan untuk memilih subjek ASK sebagai subjek pilihan masing-masing